Islam

Wij kunnen ons voorstellen dat je met vragen zitten omtrent de islam. Gezien de tijd waarin we leven, kan dit voor lastige discussies zorgen. Wij staan echter voor een positieve benadering van vraagstukken. Gelovig of niet, we zijn allemaal mensen en iedereen heeft wel iets waarin hij/zij inspiratie uit put.

Is er een god? Wie is god? Waarom zijn er verschillende religies? Zijn er overeenkomsten? Wat is de islam? Wat zegt de islam over X of Y? Hoe moet ik een werelds probleem aanpakken gezien vanuit islamitisch perspectief?

Het maakt niet uit met welke vragen je zit. Je kunt ons altijd benaderen en wij gaan graag met je in gesprek onder het genot van een kop koffie. Hieronder vind je een korte beschrijving van wat de islam inhoudt om toch al de basisprincipes een keer gezien te hebben.

WAT IS ISLAM?

Om de Islam te begrijpen is het van belang de betekenis er van te weten. Islam is een Arabisch woord en betekent “onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God”: die als enige het recht heeft aanbeden te worden. Iemand die zich dus overgeeft aan de wil van de enige God, wordt een moslim genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent ‘gehoorzaam aan God’, maar het betekent ook ‘vredelievend’.
De Islam is niet door de mens verzonnen, maar is door Allah zelf als naam voor Zijn religie gekozen. Allah heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart Allah:
“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen”. (Koran Surah 5: vers 3)

DE VIJF ZUILEN VAN DE ISLAM
De Islam is gebaseerd op vijf zuilen. Deze zijn:

  1. Shahada (Geloofsgetuigenis)
  2. Salaat (Gebed)
  3. Zakaat (Armenbelasting)
  4. Sawm (Vasten van de maand Ramadan)
  5. Hadj (Bedevaart)
  6. SHAHADA

Het Geloof begint met de Shahada oftewel de getuigenis:
“Ashhadoe an laa ilaha illallah, wa ashhadoe anna moehammaden abdoehoe wa rasoeloeh.”
Door dit te zeggen getuig je dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar en profeet is.
Het uitspreken van de shahada wordt ook wel als de belangrijkste pilaar beschouwd. Wanneer deze belangrijkste pilaar omvalt, valt het hele geloof om. Immers, zonder het geloven in de shahada is er geen geloof. Het uitspreken van de shahada dient dus ook gepaard te gaan met een rotsvast geloof erin. Eveneens dient dit geloof ten uitvoer gebracht te worden in uitspraken en daden.

  1. SALAAT

Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en ‘s nachts. Volgens overleveringen krijgt degene die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 27 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.
Er worden verzen uit de Koran gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper.
Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Elk gebed bestaat uit een vast aantal gebedseenheden. Elke eenheid wordt gestart met een verplicht vers (Al-Fatiha). Daarna kan een willekeurig ander vers gereciteerd worden. Middels het gebed onderwerp je je aan Allah’s bevel en sta je in direct contact met Allah.

  1. ZAKAAT

De derde zuil is de armenbelasting (zakaat). Iedere moslim is verplicht om jaarlijks 2,5% van zijn vermogen af te staan aan de behoeftigen, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Voorwaarde voor het uitgeven van zakaat is dat de waarde van het vermogen het drempelbedrag (An-Nisab) bereikt heeft. Tegelijkertijd dient het vermogen boven de Nisaab gebleven te zijn.

Het doel van zakaat is het zuiveren van je hart van egoïsme en hebzucht. Daarnaast bevordert de zakaat de sociale cohesie in de gemeenschap. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaat  gerechtigden.
Behalve deze verplichte betaling, moedigt Allah ook aan de behoeftige en de armen ten alle tijde te helpen; of het nou geld, voedsel, water of elk ander middel.

  1. SAWM

In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en geslachtsgemeenschap met je partner. De maand Ramandan is een spirituele maand waarin de moslim veelvuldig bidt, reciteert uit de koran en goede daden verricht. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest. Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen zijn vrijgesteld van vasten.
De Ramadan is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. Het eerste vers van de heilige Koran is ook in deze maand geopenbaard aan de profeet Mohammed (Vrede Zij Met Hem).
Vasten is goed voor je gezondheid en vormt tevens een training voor je spirituele opleving. Kenmerkend is dat moslims de broederschapband koesteren voor alle mensen en moslims en streven naar een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.
Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Id-ul-Fitr’ (Suikerfeest) met gebeden en feestelijkheden.

  1. HADJ

De jaarlijkse bedevaart naar Mekka, de Hadj, is een verplichting voor diegenen die lichamelijk en financieel in staat zijn om de Hadj uit te voeren. Jaarlijks gaan er ruim twee miljoen mensen, afkomstig uit de hele wereld, naar Mekka. Deze gebeurtenis biedt een unieke mogelijkheid om verschillende volkeren te ontmoeten. Ook versterkt het bezoek aan de heilige plaatsen de morele en religieuze gevoelens bij de mens. Alhoewel Mekka continu bezocht wordt, begint de eigenlijke Hadj in de 12e maand van de islamitische kalenderjaar. De pelgrims hebben een speciale kledingdracht (Ihraam); twee stukken witte stof waardoor geen onderscheid gemaakt kan worden tussen klassen of cultuur zodat iedereen die de bedevaart verricht gelijk is voor Allah. Het verrichten van zeven omgangen rond de Ka’aba wordt Tawaaf genoemd. Ook moet er zeven keer tussen de bergen Safa en Marwa gelopen worden en moet er om vergiffenis worden gevraagd in Arafat. Dit herinnert de mens aan het laatste oordeel. Het inachtnemen van Woeqoef (verblijf) in Arafat, het verrichten van Tawaaf om de Ka’aba, overeenkomstig de voorgeschreven wetten, wordt Hadj genoemd.